مقاله شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی در محیط کلاس درس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۹۵ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی در محیط کلاس درس
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های اجتماعی
مقاله کم توانی ذهنی
مقاله دیدگاه های اولیا
مقاله معلمان و متخصصان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: به پژوه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین خانزاده عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی در محیط کلاس درس از دیدگاه اولیا، معلمان و متخصصان اجرا شد. بدین منظور دیدگاه ۱۵۱ نفر از اولیا، ۱۴۴ نفر از معلمان و ۴۲ نفر از متخصصان مورد مطالعه قرار گرفت. برای نمونه گیری از جامعه اولیا و معلمان از روش نمونه گیری خوشه ای و برای نمونه گیری از جامعه متخصصان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. روش پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته شناسایی مهارت های اجتماعی بود. پس از تهیه پرسشنامه اولیه، مطالعه مقدماتی و محاسبه شاخص های روانسنجی، پرسشنامه نهایی با ۲۹ گویه بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم و در اختیار افراد مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان، با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی، مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان کم توان ذهنی را در ۲۹ مهارت مشخص کرد. همچنین نتایج نشان داد که بین نظرات اولیا، معلمان و متخصصان تفاوت معناداری وجود دارد.