مقاله شناسایی منابع متحمل به تنش گرما در خویشاوندان گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۹۷ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی منابع متحمل به تنش گرما در خویشاوندان گندم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش گرما
مقاله ژرم پلاسم
مقاله شاخص تحمل تنش
مقاله دوروم
مقاله تورجیدوم
مقاله کامپکتوم
مقاله دیکوکوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: زهراوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادوز غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه های خویشاوند گندم منابع ژنی ارزشمندی برای تحمل به تنش های زیستی و غیرزیستی می باشند. به منظور شناسایی نمونه های ژنتیکی متحمل به تنش گرما در کلکسیون گندم نان بانک ژن گیاهی ملی ایران، ۵۱۲ توده گندم در اهواز مورد بررسی قرار گرفتند. توده های مذکور در قالب دو آزمایش جداگانه در شرایط معمولی و تنش گرما بصورت آگمنت کشت شدند. تنش گرما از طریق تاخیر در کشت اعمال گردید. از بین گونه های خویشاوندان گندم مورد بررسی، ۴۶ نمونه ژنتیکی، شامل ۳۲ نمونه گندم دوروم (T. turgidum ssp. durum)، هشت نمونه گندم تورجیدوم (T. turgidum ssp. turgidum)، پنج نمونه گندم کامپکتوم (T. compactum) و یک نمونه گندم دیکوکوم (T. dicoccum) بقا یافتند. برخی از صفات مهم زراعی و فنولوژیکی نمونه های مذکور اندازه گیری شد. مقدار شدت تنش ۰٫۷۱ برآورد گردید. بیشترین عملکرد دانه پنج سنبله در شرایط بدون تنش گرما (Yp) و تنش گرما (Ys) به ترتیب متعلق به نمونه های ژنتیکی ۴۰ و ۹ (هر دو از زیر گونه دوروم) بود. نمونه ژنتیکی ۳۴ (دوروم) دارای بیشترین مقدار عددی برای شاخص های MP، GMP و STI بود. از بین شاخص های تحمل به تنش، STI و GMP همبستگی قابل قبولی با Yp و Ys داشتند و به عنوان مناسب ترین شاخص های تحمل به تنش گرما در نظر گرفته شدند. تاثیر صفات ارزیابی شده بر تغییرات شاخص های STI و GMP با استفاده از رگرسیون مرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. صفات وارد شده در مدل رگرسیون برای هر دو شاخص STI و GMP یکسان و عبارت اند از تعداد دانه در سنبله در شرایط تنش و بدون تنش، وزن صد دانه در شرایط تنش و بدون تنش و قطر ساقه در شرایط تنش بود که اهمیت این صفات را در تحمل به تنش گرما نشان می دهد. در هر دو مدل رگرسیون STI و GMP، صفت وزن صد دانه در شرایط تنش دارای بزرگترین ضریب بود و نشان دهنده اهمیت بیشتر آن است. نمونه های ژنتیکی در نمودار سه بعدی بر اساس Yp،Ys  و STI تفکیک گردیدند. ۱۲ نمونه ژنتیکی شامل نمونه های ۲ (دیکوکوئدس)، ۶، ۹، ۱۵، ۲۱، ۳۴، ۴۰، ۴۲ (دوروم)، ۲۲، ۲۸ (تورجیدوم)، ۳ و ۵ (کامپکتوم) در ناحیه A (با Yp و Ys بالاتر) قرار گرفتند و به عنوان متحمل ترین نمونه ها به تنش گرما شناسایی شدند.