مقاله شناسایی مخروط افکنه های حاشیه دشت رفسنجان (جنوبشرق ایران) و تعیین روابط مورفومتریکی آنها با حوضه های آبگیر مربوطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۲۰۳ تا ۲۱۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی مخروط افکنه های حاشیه دشت رفسنجان (جنوبشرق ایران) و تعیین روابط مورفومتریکی آنها با حوضه های آبگیر مربوطه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفسنجان
مقاله مخروط افکنه
مقاله حوضه آبگیر
مقاله مورفومتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباس نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذهاب ناظوری سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دشت رفسنجان که یک چاله تکتونیکی محسوب می شود در جنوبشرقی ایران قرار دارد. در حاشیه شمالی و حاشیه جنوبی این دشت تعداد ۲۷ مخروط افکنه مورد شناسایی قرار گرفت و نقشه موقعییت آن ها تهیه گردید. همچنین مشخصاتی نظیر شعاع، وسعت و شیب متوسط مخروط افکنه ها و وسعت, شیب و درجه آبراهه اصلی حوضه های تغذیه کننده آن ها تعیین گردید. اگر مساحت و شیب مخروط افکنه ها را A-F وSF، و وسعت، شیب متوسط و درجه آبراهه اصلی رودخانه تغذیه کننده مخروط افکنه ها را به ترتیب، Ad، Sd و D در نظر گرفته شوند; ارتباط های بین موارد فوق به صورت SF=0.81Sd0.44, AF=0.43 e 0.83D, SF=4.89Ad-0.26, AF=1.54Ad0.70می باشند. روابط فوق در پ‍ژوهش های آبشناختی، تکتونیکی و ژئومورفولوژیکی منطقه کاربرد دارند.