مقاله شناسایی فوزاریوم های پوساننده ریشه گل مریم در منطقه دزفول و تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب توسط گروه های سازگار رویشی و نشانگر مولکولی RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۵۳ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی فوزاریوم های پوساننده ریشه گل مریم در منطقه دزفول و تعیین تنوع ژنتیکی گونه غالب توسط گروه های سازگار رویشی و نشانگر مولکولی RAPD
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هتروکاریون
مقاله جهش یافتگان نیت
مقاله پوسیدگی ریشه
مقاله نشانگر مولکولی
مقاله فوزاریوم
مقاله گل مریم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهین پو ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: فرخی نژاد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی معماری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت شناسایی گونه ها و جدایه های مختلف فوزاریوم عامل پوسیدگی ریشه گل مریم و بررسی تنوع ژنتیکی آنها در شهرستان دزفول نمونه برداری از گیاهان آلوده مزارع مختلف این شهرستان انجام گرفت. قارچ های وابسته به ریشه با استفاده از روش های معمول جداسازی در آزمایشگاه جداسازی گردیدند. جمعا ۱۴۳ جدایه از جنس فوزاریوم شامل ۱۱۰ جدایه Fusarium oxysporum،۲۷ جدایه F. solani و ۶ جدایه F. equiseti شناسایی گردید. تنوع ژنتیکی جمعیت F.oxysporum با استفاده از گروه های سازگار رویشی و روش RAPD مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی گروه های سازگار رویشی ۴۵ جدایه به طور تصادفی انتخاب گردید. سپس جهش یافتگان نیت در محیطDox Agar Chlorate C`zapeck و محیط حداقل (MMC) هر کدام با ۳% کلرات پتاسیم تولید شدند. کلاس فنوتیپی جهش یافتگان نیت نیز روی محیط کشت پایه حاوی یکی از چهار منبع ازت (نیترات، نیتریت، هیپوزانتین و تارتارات امونیوم) تعیین گردید. ازکل جهش یافتگان نیت تعداد ۳۰۱، ۱۷۱ و ۷۵ عدد به ترتیب به nit1،nit3 و NitM تعلق داشتند. آزمون مکمل سازی بین جهش یافتگان تمام جدایه های انتخابی انجام شد. درنهایت چهار گروه VCG مشخص گردید که VCG a شامل ۲۸ جدایه، VCG b شامل ۱۰جدایه،VCG c شامل سه جدایه و VCG d شامل چهار جدایه بود. همچنین تنوع ژنتیکی این جدایه ها با استفاده از سیزده آغازگر تصادفی بررسی شد. تجزیه خوشه ای داده های RAPD با استفاده از روش های UPGMA،Single و Complete انجام گرفت. بهترین نتیجه با استفاده از روش UPGMA وضریب تشابه Dice در سطح تشابه ۶۱% به دست آمد که بر این اساس شش گروه ژنتیکی مختلف تشخیص داده شد. گروه I شامل دو جدایه، گروه II حاوی ۱۲ جدایه، گروه III حاوی دو جدایه و گروه IVو V تک عضوی و گروه VI نیز شامل دو جدایه بود. آزمون بیماریزایی که با استفاده از جدایه های انتخابی از گروه های مختلف VCG انجام گرفت نشان داد که تمام جدایه ها بیماریزا بودند. این مطالعه اولین گزارش از بررسی تنوع ژنتیکی F.oxysporum روی گل مریم در ایران می باشد.