مقاله شناسایی فرصت های کارآفرینانه در صنعت بلندمرتبه سازی شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات مدیریت شهری از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی فرصت های کارآفرینانه در صنعت بلندمرتبه سازی شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرصت های کارآفرینانه
مقاله تشخیص فرصت
مقاله مدل موریسون
مقاله صنعت بلندمرتبه سازی
مقاله شهر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ممیز آیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کمالو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی سیده عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: رشد شتابان و بی رویه جمعیت در شهرهای بزرگ و به تبع آن نیاز به مسکن در سطحی وسیع، از یک سو و نیز جلوگیری از گسترش افقی شهرها از سوی دیگر، احداث ساختمان های بلند را به عنوان راه حلی در مقابل مساله زمین، ضروری ساخته است. از این رو آشنایی با فرصت های موجود در صنعت ساختمان و خصوصا بلندمرتبه سازی می تواند موجب شناسایی فرصت های مساعد برای توسعه کارآفرینی در صنایع بالادستی و پایین دستی ساختمان سازی و بلندمرتبه سازی باشد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی فرصت های کارآفرینانه بلندمرتبه سازی شهر تهران می باشد.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی و روش فرایندی تحلیل موریسون استفاده شده است. در بخش کیفی با ۲۰ نفر خبره مصاحبه عمیق انجام و جلسه های گروه کانونی برگزار شد. در بخش کمی به منظور شناسایی فرصت های کارآفرینانه در صنعت بلندمرتبه سازی شهر تهران، بر اساس الگوی اولویک، پرسش نامه ای (با آلفای کرونباخ ۰٫۹۱۷) با دو مقیاس سنجش «رضایت» و «اهمیت» طراحی شد و پس از تایید خبرگان مرتبط با موضوع تحقیق در بین فعالان صنعت توزیع و جمع آوری گردید.
یافته ها: یافته های تحقیق بیان گر وجود فرصت های کارآفرینانه در زمینه های «ارائه آموزش های تخصصی برای تربیت نیروهای سطح تکنسین و کارگر»، «ارائه آموزش های تخصصی برای سطوح کارشناسی مدیریت پروژه و ساخت»، «شناسایی و معرفی سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان BMS به فعالان صنعت»، «ارائه آموزش های تخصصی برای مدیریت بهره برداری و ساختمان»، «ارائه آموزش های تخصصی برای تربیت نیروهای مهندسی متخصص»، «توسعه کسب و کارهای معطوف به تحقیق و توسعه و معرفی تجهیزات، فن آوری های اختصاصی و نوین صنعت بلندمرتبه سازی» است.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد به دلیل افزایش تقاضا در صنعت ساختمان در جامعه امروزی و گرایش به استفاده از خدمت های مصرف کنندگان، یکی از منابع فرصت های کارآفرینانه، شناسایی و ارائه خدمت ها است. هر یک این فرصت ها می تواند منجر به ایجاد و توسعه تعداد کثیری از کسب و کارها گردد. این امر به اشتغال زایی نیروی انسانی متخصص، تکنسین، کارگر بسیار کمک کرده و در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.