مقاله شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۹۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی استان تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کارآفرینی
مقاله تعاونی های کشاورزی
مقاله استان تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظریان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: چیذری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مطالعه، شناسایی عوامل موثر در توسعه کارآفرینی تعاونی های کشاورزی استان تهران بود. برای رسیدن به هدف این پژوهش از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را اعضای تعاونی های کشاورزی استان تهران تشکیل دادند (N=74388) و نمونه تحقیق به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد (n=260) ابزار تحقیق پرسشنامه بود، که روایی ابزار تحقیق، با استفاده از نظر اساتید و کارشناسان صاحب نظر در دانشگاه و سازمانهای تعاونی تامین شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون مقدماتی و ضریب کرونباخ آلفا محاسبه و مقدار آن a=0.94 به دست آمد که نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی آن بود. نتایج تحقیق نشان داد که اکثریت پاسخگویان (%۳۶٫۵) اعتقاد داشتند که وضعیت توسعه کارآفرینی تعاونی ها در حد متوسط است. همچنین مهمترین عوامل توسعه کارآفرینی تعاونیهای کشاورزی به ترتیب عوامل اقتصادی و روانشناختی بود که در مجموع حدود ۲۳ درصد از واریانس توسعه کارآفرینی را تبیین کرد.