مقاله شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کاربران از بخش خدمات اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت مندی
مقاله خدمات بخش اطلاع رسانی
مقاله کتابخانه مرکزی
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: نریمانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ریاحی نیا نصرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر، با هدف شناسایی میزان و عوامل موثر بر رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، شامل ۲۳ سوال بسته پاسخ و یک سوال باز پاسخ، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان مراجعه کننده به بخش اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ و نمونه شامل ۲۶۰ نفر از مراجعه کنندگان که در مدت دو ماه به بخش اطلاع رسانی مراجعه کردند، می باشد که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها بر اساس شاخص های آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که کاربران تا حد زیادی از امکان دسترسی به منابع الکترونیکی، پایگاه ها و مهارت های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران رضایت داشته اند؛ اما از تجهیزات فراهم شده و ساعت کار بخش اطلاع رسانی، ناراضی بوده اند. بیشترین استفاده کاربران از پایگاه فارسی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه لاتین جامع علوم (Science Direct) بوده است.