مقاله شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۱۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله مهارت های کارآفرینی
مقاله تعاونی های زنان روستایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: لشگرآرا فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه مهارت های کارآفرینی در تعاونی های زنان روستایی استان فارس انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی و علی–ارتباطی است که به شیوه پیمایش جمع آوری شده است. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که منظور بررسی روایی، در اختیار اساتید راهنما، مشاور و کارشناسان صاحب نظر قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه نیز آزمون مقدماتی از طریق تکمیل ۳۰ پرسشنامه به عمل آمد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه اعضا تعاونی های زنان روستایی واقع در شهرستان های خرم بید، آباده، شیراز، داراب و فسا می باشد که تعداد آن ها در مجموع ۳۱۴۲ نفر بود. از بین آن ها بر اساس فرمول کوکران ۱۴۰ نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل آماری پس از استخراج داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSv16 مورد پردازش قرار گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین عوامل روان شناختی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و سیاست گذاری با توسعه مهارت های کارآفرینی رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۹۹ درصد وجود دارد. همچنین رابطه بین متغیرهای عوامل مدیریتی و عوامل فنی با متغیر توسعه مهارت های کارآفرینی در سطح ۹۵ درصد مثبت و معنی دار شده است. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره حاکی از آن است که عوامل آموزشی، روان شناختی، مدیریتی و اقتصادی ۵۰ درصد از تغییرات متغیر وابسته (توسعه مهارت های کارآفرینی) را تبیین می کنند.