مقاله شناسایی عوامل موثر بر ترویج بازاریابی تخم مرغ شناسنامه دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر ترویج بازاریابی تخم مرغ شناسنامه دار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی
مقاله تخم مرغ شناسنامه دار
مقاله ترویج بازاریابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ترویج بازاریابی تخم مرغ شناسنامه دار انجام گردیده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، از نوع غیرتجربی و برحسب روش همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کارشناسان انجمن تخم مرغ شناسنامه دار به تعداد ۷۰ نفر تشکیل دادند که از روش سرشماری استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ، به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه ها برابر با ۰٫۷۶۶ محاسبه گردید. روایی محتوایی پرسشنامه نیز با نظرخواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع، تایید شده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون بیانگر این موضوع بود که عوامل اجتماعی، بازاریابی، سیاست گذاری و اقتصادی بر ترویج بازاریابی تخم مرغ شناسنامه دار موثر بوده اند و حدود ۷۹ درصد تغییرات متغیر وابسته این تحقیق را تبیین نموده اند.