مقاله شناسایی عوامل موثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت بازرگانی از صفحه ۹۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع محور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارایی های نامشهود
مقاله دیدگاه منبع محور
مقاله قابلیت ها
مقاله دارایی های مشهود
مقاله مزیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطاران جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دیواندری علی
جناب آقای / سرکار خانم: آدینف حیات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یک روش مهم و اساسی برای خلق جایگاه رقابتی پایدار، شناسایی عوامل موثر بر مزیت رقابتی پایدار بر اساس دیدگاه منبع محور می باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله، شناسایی عوامل کلیدی مزیت رقابتی پایدار بازار خدمات بانکی بر اساس دیدگاه منبع محور در بانک ملت است که به این منظور سه دسته دارایی های مشهود، نامشهود و قابلیت ها شناسایی شده و بر اساس آنها مدل مفهومی و اولیه مزیت رقابتی پایدار، استخراج و مورد آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از مدل دارایی های مشهود، دارایی های نامشهود و قابلیت های اصلی شناسایی شد. همچنین نتایج نشان داد که دارایی های نامشهود، قابلیت ها و دارایی های مشهود دارای اولویت اول تا سوم هستند که در بعد دارایی های مشهود به ترتیب، تنوع خدمات، خود بانکداری، زیرساخت، سرمایه و بازار، در بعد قابلیت ها، قابلیت های اجرایی، منابع انسانی و مدیریتی و در نهایت در بعد دارایی های نامشهود، عوامل درونی و بیرونی حائز اهمیتند و بر مزیت رقابتی پایدار در بانک ملت موثرند.