مقاله شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شهرستان مراغه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی لاجیت چندگانه
مقاله بانک کشاورزی شعبه مراغه
مقاله وصول مطالبات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پیش بهار اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: راحلی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می دهند که امکان ترکیب گروه های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می باشند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه های وصول مطالبات محاسبه گردید.