مقاله شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه های دولتی استان قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی و سنجش آن در دانشگاه های دولتی استان قم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بدبینی سازمانی
مقاله دانشگاه های دولتی استان قم
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل شغلی و عوامل فردی
مقاله عوامل محیطی (فراسازمانی)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حمید
جناب آقای / سرکار خانم: حقگویان زلفا
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی اصل زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدبینی سازمانی، از موضوعاتی است که به دلیل نقش و تاثیرش بر عملکرد سازمان، توجه برخی صاحب نظران و علاقمندان به مسائل رفتاری را جلب کرده است. هدف این تحقیق سنجش میزان بدبینی سازمانی کارکنان دانشگاه های دولتی استان قم است. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق،کارکنان دانشگاه های دولتی استان قم است.
در این تحقیق پس از شناسایی عوامل موثر بر بدبینی سازمانی، وضعیت این عوامل در دانشگاه های دولتی استان قم بررسی شده است. عوامل موثر شناسایی شده عبارت است از عوامل محیطی (فراسازمانی)، عوامل سازمانی، عوامل شغلی و عوامل فردی. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تایید شد. سپس، پرسشنامه در نمونه مورد نظر توزیع شد. برای بررسی وضعیت ابعاد و شاخص ها آزمون آماری تی اجرا شد.
نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد عوامل سازمانی وضعیت متوسط دارد، میزان عوامل فردی و محیطی برای بدبینی سازمانی کم، و میزان عوامل شغلی بالا است. همچنین، میزان متغیر بدبینی سازمانی بین کارکنان دانشگاه های دولتی استان قم کم است.