مقاله شناسایی عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان (مطالعه موردی: شرکت های تبلیغاتی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت بازاریابی از صفحه ۳۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان (مطالعه موردی: شرکت های تبلیغاتی)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تبلیغات محیطی
مقاله بیلبورد تبلیغاتی
مقاله پذیرش بیلبورد تبلیغاتی
مقاله شرکت تجاری
مقاله شرکت تبلیغاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی تیراندازی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: تیزرو علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پور سیامک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق حاضر شناسایی و تعیین اهمیت عوامل موثر بر استقبال شرکت های تجاری از بیلبوردهای تبلیغاتی برون شهری استان هرمزگان است. شناخت این عوامل موثر، راه کارهایی را برای جذابیت بیشتر تابلوهای تبلیغاتی و افزایش استقبال از آن ها ارائه می دهد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش ۴۵ شرکت تبلیغاتی فعال موجود در بندرعباس است که از ۸۰ متخصص تبلیغاتی تشکیل شده است. ابزار اصلی جمع آوری داده های تحقیق، پرسشنامه و مصاحبه است. پرسشنامه تحقیق پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار متخصصان تبلیغات قرار گرفت و تعداد ۶۱ پرسشنامه برگشت داده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و آزمون t تک متغیره و فریدمن در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از این است که عمده ترین عوامل شناسایی شده مربوط به شرکت های تجاری، جاده، شرکت های تبلیغاتی و بیلبورد هستند و از بین این عوامل، میزان تردد در جاده، نوع جاده، ادراک شرکت ها نسبت به رسانه بیلبورد و منافع حاصل از آن، نوع فعالیت های بازاریابی شرکت های تبلیغاتی و توان مالی شرکت های تجاری از اهمیت بیشتری برخوردارند.