مقاله شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق از دیدگاه کارشناسان ترویج استان آذربایجان غربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۴۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق از دیدگاه کارشناسان ترویج استان آذربایجان غربی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترویج کشاورزی
مقاله تحقیق کشاورزی
مقاله کارشناس ترویج کشاورزی
مقاله ارتباط تحقیق و ترویج
مقاله تحلیل عاملی
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی آذر سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: فعلی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای ساختارمند بود که روایی آن با کسب نظرات اصلاحی گروهی از متخصصان و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (۰٫۸۴=a) تایید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ترویج کشاورزی استان آذربایجان غربی در سال ۹۱- ۱۳۹۰ بود (N=381) که از این میان، تعداد ۱۸۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (n=180). نتایج تحقیق نشان داد که سازگاری دستاوردهای تحقیقاتی با فرهنگ، ارزش ها و نیازهای جامعه روستایی، احساس نیاز و مسوولیت کارگزاران ترویج نسبت به لزوم برقراری ارتباط و همچنین گویه توانایی کارگزاران ترویج در شناخت مسایل و مشکلات روستاییان مهم ترین راهکارها در ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی هستند. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی در نه عامل خلاصه شدند که شامل عوامل انگیزه کارگزاران ترویج و تحقیق برای همکاری با یکدیگر، توانایی و تخصص کارگزاران ترویج و تحقیق، کاربردی بودن دستاوردهای تحقیقاتی، برنامه ریزی مشترک فعالیت ها، رقابت درون سازمانی بین ترویج و تحقیق، تعداد کافی کارگزاران ترویج و تحقیق، ثبات ساختاری سازمان تات، تمایل بین دو سازمان برای ارتباط و ارائه فقط خدمات ترویجی توسط کارگزاران ترویج بودند. این عوامل توانستند ۷۴ درصد از واریانس عوامل موثر بر ارتباط بین ترویج و تحقیق کشاورزی را تبیین کنند.