مقاله شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان به منظور انجام کارآمد وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسوولیت ها در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان و ارائه مدل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقیقات در علوم زیستی ورزشی از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان به منظور انجام کارآمد وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسوولیت ها در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان و ارائه مدل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل انگیزشی
مقاله وظایف و مسوولیت ها
مقاله وظایف افزون بر مسولیت ها
مقاله ادارات تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مهم انگیزشی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان اصفهان، در دو بعد وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسولیت ها و ارائه مدل بود. این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نوع پیمایشی است که در سال ۸۸-۸۹ انجام گرفت. جامعه آماری ۴۱۲ نفر از کارکنان ادارات تربیت بدنی بود که متناسب با آن تعداد ۲۰۲ نفر به عنوان نمونه و برای برازندگی عوامل مهم انگیزشی ۱۱۴ نفر از کارشناسان ادارات تربیت بدنی، که از بین آنها تعداد ۳۰ نفر به عنوان نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. ابزار این تحقیق پرسشنامه شناسایی عوامل مهم انگیزشی و پرسشنامه تعیین برازندگی بود که اعتبار آن بر اساس آلفای کرونباخ محاسبه و به ترتیب ۰٫۸۳ و ۰٫۸۴ مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس قضاوت و داوری کارشناسان و استاد راهنما و مشاور مورد تایید قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مهم انگیزشی در ابعاد انجام وظایف و مسوولیت ها و وظایف افزون بر مسولیت ها با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. در بعد انجام وظایف و مسوولیت ها با برازندگی ۰٫۸۹ انگیزه قدرت با میانگین (۴٫۰۹) بالاترین اهمیت و در بعد وظایف افزون بر مسوولیت ها با برازندگی ۰٫۹۵ انگیزه امنیت با میانگین (۳٫۶۴) بالاترین اهمیت را داشت.