مقاله شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات گندم از دیدگاه مشاوران مزرعه استان قزوین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل ایجاد کننده ضایعات گندم از دیدگاه مشاوران مزرعه استان قزوین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضایعات گندم
مقاله تحلیل عاملی
مقاله مشاوران مزرعه
مقاله قزوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرجندی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: فرج اله حسینی سیدجمال
جناب آقای / سرکار خانم: میردامادی سیدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق شناسایی دیدگاه مشاوران مزرعه در خصوص عوامل ایجاد کننده ضایعات گندم در استان قزوین است. پژوهش حاضر از نوع هدف تحقیق از نوع کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها از نوع توصیفی (غیر آزمایشی) است و از تحلیل عاملی به عنوان روش آماری استفاده شده است. اطلاعات به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSSV11 انجام شد. جامعه آماری این تحقیق، ۱۱۲ نفر از مشاوران مزرعه در استان قزوین هستند. نتایج تحلیل عاملی بیانگر آن است که پنج عامل دانشی- مهارتی، حمایتی، مدیریتی، زراعی، مکانیزاسیون بیش از ۵۱ درصد از واریانس عوامل ایجاد کننده ضایعات گندم از کاشت تا برداشت را تبیین می نمایند.