مقاله شناسایی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر توانمندسازی اعضا تعاونی های روستایی زنان استان ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۶۳ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر بر توانمندسازی اعضا تعاونی های روستایی زنان استان ایلام
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل اجتماعی فرهنگی
مقاله توانمندسازی زنان روستایی
مقاله تعاونیهای روستایی زنان
مقاله ایلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بندرزی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: نیک نامی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی فرهنگی موثر بر توانمندسازی اعضاء تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه زنان عضو تعاونیهای روستایی زنان استان ایلام در سال ۱۳۸۹-۹۰ بودند (N=1242) که با استفاده از نمونه گیری به روش تصادفی ساده، ۱۲۸ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید تایید گردید. پایایی این بخش از پرسشنامه (عوامل اجتماعی فرهنگی) نیز با محاسبه از طریق ضریب کرونباخ آلفا (a=0.83) برآورد شد. نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن مبین آن بود که بین متغیرهای میزان مدیریت مشارکتی و انجام گروهی کارها در تعاونی هر یک به طور جداگانه با میزان توانمندسازی اعضاء با ۹۹ درصد اطمینان و بین متغیر میزان شرکت در تصمیمهای تعاونی با میزان توانمندسازی اعضاء با ۹۵ درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون در خصوص تاثیرگذاری شش متغیر مورد مطالعه بر توانمندسازی اعضاء نیز مبین آن بود که متغیر مدیریت مشارکتی در تعاونی مهمترین عامل تاثیرگذار بر توانمندسازی اعضاء است که تنها توانائی تبیین %۱۳٫۹ از واریانس توانمندی اعضا را دارا میباشد.