مقاله شناسایی سبک های یادگیری: بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی و حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شناسایی سبک های یادگیری: بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی و حرفه ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سبک یادگیری
مقاله برنامه درسی
مقاله عناصر برنامه درسی
مقاله نظام فنی و حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غنایی چمن آباد علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده قصر اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: پاک مهر حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: حجار الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان پیرامون طراحی برنامه درسی نظام آموشی فنی و حرفه ای صورت پذیرفت. روش مورد استفاده توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان فنی و حرفه ای شهر مشهد سال ۹۱-۱۳۹۰ هستند. بدین منظور، تعداد ۱۹۳ دانش آموز فنی و حرفه ای با استفاده از فرمول حجم نمونه و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه سبک های یادگیری وارک را تکمیل نمودند که روایی و پایایی آن احراز شده بود. داده های حاصل با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه دورن آزمودنی ها، تحلیل واریانس چند متغیری، همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده تفسیر شدند. یافته ها نشان داد که بین سبک های یادگیری دانش آموزان فنی و حرفه ای تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.000) و سبک غالب گروه مورد بررسی سبک شنیداری است. دانش آموزان دختر به سبک دیداری و دانش آموزان پسر به سبک های خواندنی – نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (P<0.05) دانش آموزان پایه دوم به سبک دیداری و دانش آموزان پایه سوم به سبک های خواندنی – نوشتنی و شنیداری گرایش داشتند (P<0.05) و از بین سبک های یادگیری تنها بین سبک دیداری و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود داشت. به نظر می رسد با توجه به ماهیت رشته های فنی و حرفه ای و حاکمیت سبک شنیداری بر این نظام، عناصر برنامه های درسی نیاز به بازنگری داشته باشند.