مقاله شناسایی زمینه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شناسایی زمینه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله آموزش عالی کشاورزی
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: موسویان آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف بررسی زمینه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه زنجان صورت پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل ۳۳۷ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بود که با توجه به فرمول کوکران، تعداد ۱۰۹ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شد. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه با نظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بیشتر از ۰٫۷۵) بود. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی نشان داد که در مجموع ۶۲٫۴ درصد از واریانس زمینه های به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی را چهار عامل برقراری ارتباط و اطلاع یابی، علمی، آموزشی و عمومی تبیین می نمایند.