مقاله شناسایی خرده نواحی اقلیمی استان یزد با استفاده از روش های آماری چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جغرافیای طبیعی از صفحه ۴۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی خرده نواحی اقلیمی استان یزد با استفاده از روش های آماری چند متغیره
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی اقلیمی
مقاله تحلیل مولفه های اصلی
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله ناحیه اقلیمی
مقاله استان یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از عوامل موثر بر حیات در یک محیط جغرافیایی، نوع اقلیم آن است به طوری که پراکندگی انواع گیاهان و جانوران ارتباط تنگاتنگی با وضعیت اقلیمی هر منطقه دارد. لذا شناخت نوع اقلیم یک منطقه و عناصر غالب موثر بر آن که تعیین کننده اقلیم آن منطقه است، در اولویت قرار دارد. به همین دلیل تقسیم بندی اقلیمی یا شناخت پهنه های اقلیمی به منظور برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و آمایش سرزمین ضروری می باشد. در این پژوهش سعی شده است، خرده نواحی اقلیمی استان با روش های چند متغیره شناسایی و ویژگی های اقلیمی هر پهنه به طور جداگانه ذکر شود. برای دستیابی به این هدف داده های ۲۷ عنصر اقلیمی مربوط به ۲۵ ایستگاه هوا سنجی منطقه با دوره آماری بیش از ۲۰ سال از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. میانگین ۲۷ عنصر اقلیمی ۲۵ ایستگاه داخلی و مجاور استان یزد داده های نقطه ای را فراهم آوردند. این آرایه ۲۷´۲۵ با اندازه یاخته ۱۵´۱۵ کیلومتر و به روش کریجینگ میانیابی شد و به آرایه ۲۷´۵۷۹ تبدیل شد. سپس برای شناسایی مهمترین عناصر اقلیمی تاثیر گذار بر اقلیم استان، از شیوه های نوین مبتنی بر تکنیک های آماری تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل خوشه ای استفاده گردید. اعمال تحلیل مولفه های اصلی بر روی آرایه همبستگی داده ها نشان داد که با هفت مولفه می توان بیش از ۹۹ درصد از پراش داده ها را توصیف کرد. با استناد به این روش سیمای اقلیمی استان یزد به صورت زیر به ترتیب اهمیت مولفه ها نشان داده می شود: مولفه دمایی رطوبتی، مولفه بارشی رطوبتی، مولفه غباری و مولفه بادی. با اعمال تحلیل خوشه ای پایگانی بر روی نمره های ۷ مولفه اصلی، شش خرده ناحیه اقلیمی استان یزد به ترتیب ۱- خرده ناحیه اقلیمی معتدل و نسبتا خشک ابرکوه هرات ۲- خرده ناحیه اقلیمی معتدل و خشک شیرکوه ۳- خرده ناحیه اقلیمی نیمه گرم، فراخشک و غباری یزد- بافق ۴- خرده ناحیه اقلیمی گرم و فراخشک طبس ۵- خرده ناحیه اقلیمی نیمه گرم و خشک دستگردان ۶- خرده ناحیه اقلیمی نیمه گرم و خشک دیهوک بدست آمد. هرچند استان یزد از اقلیمی گرم و خشک برخوردار است. اما شدت خشکی در بخش های مختلف آن یکسان نیست. لذا در این پژوهش این تفاوت های اقلیمی ناچیز به تصویر کشیده شد و خرده نواحی اقلیمی استان از هم تفکیک گردید.