مقاله شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W135, Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: شناسایی حاملین گروه های سرولوژیکی A, B, C, W135, Y, X نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان مدارس کاشان طی ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نایسریا مننژیتیدیس
مقاله حاملین
مقاله نازوفارنکس
مقاله مولتی پلکس PCR
مقاله گروه های سرولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: پیروزمند احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خورشیدی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نایسریا مننژیتیدیس باکتری بیماری زایی است که در نازوفارنکس افراد بدون ایجاد علایم بالینی، کلونیزه می شود. از سیزده گروه سرولوژیکی مختلف نایسریا مننژیتیدیس فقط گروه های سرولوژیکیA, B, C, W135, Y, X  نقش اصلی در ایجاد بیماری دارند. این مطالعه با هدف تعیین میزان حاملین گروه های سرولوژیکی نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان کاشان انجام پذیرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی بر روی ۱۲۸۹ دانش آموز شهر کاشان در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. نمونه گیری توسط سواب از قسمت نازوفارنکس انجام یافت و در محیط کشت انتخابی کشت داده شد. جهت تعیین هویت سویه ها از روش های بیوشیمیایی استفاده شد. سپس با روش Multiplex PCR گروه های سرولوژیکی آنها مشخص گردید.
نتایج: از ۱۲۸۹ دانش آموز، ۱۱۵ نفر (۸٫۹ درصد) حامل نایسریا مننژیتیدیس بودند که ۷۵ نفر آنها (۶۵٫۲ درصد) پسر و ۴۰ نفر آنها (۳۴٫۸ درصد) دختر بودند که ارتباط معنی داری بین جنس و میزان حامل بودن مشاهده شد (P=0.032). بیشترین حاملین را گروه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال (۱۲٫۳ درصد) به خود اختصاص دادند. همچنین، میزان حاملین با افزایش تعداد اعضای خانواده ارتباط معنی داری را نشان داد (P<0.001). در این مطالعه فقط گروه های سرولوژیکیC  (107 مورد) و B (8 مورد) شناسایی شد.
نتیجه گیری: از آن جایی که گروه سرولوژیکی C با بروز اپیدمی در ارتباط است و واکسنی برای گروه سرولوژیکی B جهت پیش گیری در دسترس نیست، یافت شدن این دو گروه سرولوژیکی می تواند حائز اهمیت باشد.