مقاله شناسایی امواج گرمایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: شناسایی امواج گرمایی ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موج گرما
مقاله ایران
مقاله شاخص فومیاکی
مقاله رخداد
مقاله میانیابی
مقاله پررخداد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسمعیل نژاد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودیان سیدابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موج های گرمایی از مهم ترین بلایای آب و هوایی بوده که هر سال پیامدهای زیست محیطی مخربی را در طبیعت به جای می گذارند. بر این اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی موج های گرمایی ایران و ویژگی های آن ها مانند تداوم، شدت و فراوانی می باشد که در جهت نیل به آن از آمار روزانه حداکثر دما مربوط به ۶۶۳ ایستگاه هم دید و اقلیمی در قلمرو مورد مطالعه، طی دوره آماری ۱/۱/۱۳۴۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۲ (۱۵۷۰۵ روز) استفاده گردیده است. سپس با استفاده از روش درون یابی کریگینگ با یاخته های ۱۸×۱۸ کیلومتر یک ماتریس ۷۱۸۷×۱۵۷۰۵ آماده شده که بر روی سطرها روزها و بر روی ستون ها یاخته ها قرار گرفته است.
در گام بعدی با استفاده از شاخص فومیاکی ماتریس مورد نظر استاندارد سازی و ماتریس انحراف دمای بهنجار ایران (NTD) شکل یافت. برای شناسایی موج های گرمایی ایران، با استفاده از برنامه نویسی در محیط Matlab. روزهایی را که دست کم ۲ روز تداوم داشته و دمای آن ۲+ انحراف معیار یا بالاتر از میانگین (NTD) بود، به عنوان موج گرما تعریف شد. از ماتریس NTD ایران ۲۸۲ موج گرمای ۲ تا ۲۵ روزه شناسایی و دسته بندی گردید. این موج ها از کم تداوم ترین موج ۲ روزه تا فراگیرترین موج ۲۵ روزه در دوره گرم و سرد گروه بندی و تحلیل شد.
نتایج پژوهش نشان داد که موج های گرمایی کوتاه رخداد بیشتری داشته است و تعداد امواج گرمایی پرتداوم کمتر رخ داده است. پایان زمستان و روزهای نخستین پاییز موج های گرمایی بیشتر و فراوان تر می باشد، این هنگام ها با گذار دوره سرد به گرم و گرم به سرد، همزمان است. موج های با تداوم بیشتر کم رخداد بوده ولی درصد بیشتری از مساحت ایران را در بر گرفته اند و موج های کوتاه پررخداد بوده و در گستره کمتری از ایران اتفاق افتاده اند. در شمال و شمال غرب، مرکز ایران و سواحل جنوب رخداد موج گرما بیشتر بوده است. همچنین امواج گرم در دوره آماری روند افزایشی داشته و در سال های اخیر، پررخدادتر بوده اند.