مقاله شناسایی الزامات به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی:شهرستان کرج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی الزامات به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) در محصولات باغی از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی:شهرستان کرج)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت تلفیقی آفات
مقاله پذیرش
مقاله رهیافت مدرسه مزرعه
مقاله شهرستان کرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی پریوش
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی نجف آبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی الزامات به کارگیری مدیریت تلفیقی آفات (IPM) از دیدگاه کارشناسان شهرستان کرج است. تحقیق از نوع کاربردی و روش آن، توصیفی، پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده ۵۰ نفر از کارشناسان حفظ نباتات، ترویج کشاورزی و تولیدات گیاهی در سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی، اعضای هیاتت علمی و کارشناسان مراکز تحقیقاتی در شهرستان کرج است. به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری این تحقیق از روش سر شماری استفاده شده است. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش پایایی ابزار بین ۰٫۷۱ تا ۰٫۸۹ گزارش گردید. نتایج تحلیل عاملی، الزامات را به پنج عامل آموزشی- ترویجی؛ برنامه ریزی اقتصادی؛ سیاست گذاری؛ فنی؛ و نظارت و برنامه ریزی تقسیم نمود که در مجموع ۶۶ درصد واریانس کل متغیرها را تبیین کردند.