مقاله شناسایی اقتصادی خانوارها بر اساس روش دو مرحله ای: کاربرد آزمون تقریب وسع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در رفاه اجتماعی از صفحه ۹۳ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: شناسایی اقتصادی خانوارها بر اساس روش دو مرحله ای: کاربرد آزمون تقریب وسع
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون تقریب وسع
مقاله شناسایی
مقاله طبقه بندی خانوارها
مقاله هدفمندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نژاد علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادکاشی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از اقدامات مهم در زمینه هدفمند کردن یارانه ها، شناسایی خانوارهایی است که واجد دریافت یارانه و پرداخت های انتقالی هستند. در مقاله حاضر، روش شناسایی دو مرحله ای برای شناسایی خانوارهای ایرانی به کار گرفته شده است.
روش: روش شناسایی دو مرحله ای، در مرحله اول، شامل طبقه بندی خانوارها و در مرحله دوم، شامل آزمون تقریب وسع برای طبقات و خانوارهای زیر خط فقر است. دوره زمانی مطالعه، سال 1386 است و خانوارهای شهری و روستایی را دربر می گیرد.
یافته ها: نتایج نشان می دهد که هم در جوامع شهری و هم در جوامع روستایی، خانوارهای طبقه اول، شایسته حمایت اند. بالا بودن درصد سرپرستی خانوار توسط زنان، پایین بودن درصد اشتغال و بالا بودن میزان بی سوادی سرپرست خانوارها، کوچک بودن بعد خانوار به همراه بار تکفل زیاد، کوچک و محقر بودن محل سکونت و نیز کیفیت نامناسب و دوام کم مصالح آن، از ویژگی های بارز خانوارهای شناسایی شده است.
نتایج: با اجرای این روش، خطای ناشی از حذف فقرا بسیار ناچیز و کم تر از 3 درصد است. بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست گذار بر مبنای روش این مطالعه، به پایش مجدد خانوارها با استفاده از داده های به هنگام و سامانه های اطلاعاتی و مکمل بودجه خانوار اقدام نماید.