مقاله شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۵۰ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسایی ارزش های کارکنان بر اساس نظریه سیستم ارزشی آلپورت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش
مقاله طبقه بندی ارزشها
مقاله نظریه سیستم ارزشی آلپورت
مقاله بهداشت و درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولیخانی ماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی فر حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالواحد رحیمی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزش های نهادینه شده زیر ساخت تحقق آرمان ها و اهداف سازمان می باشند. با توجه به وجود تفات های مختلف در بافت نیروهای دانشگاه های علوم پزشکی و رسالت آنها در تولید علم و درمان بیماری ها، این مطالعه با هدف استفاده از الگوی سیستم ارزشی آلپورت در شناخت ارزش های کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای حل برخی از مشکلات آن اجرا شده است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در پائیز ۱۳۹۱ در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با جامعه آماری ۶۸۹۱ نفر و تعداد نمونه ۳۸۵ نفر صورت گرفت. پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای جهت تعیین حجم نمونه در هر واحد استفاده شد. از پرسشنامه ای شامل ۳۶ سوال که بر اساس محتویات منابع شاخص های تحقیق تهیه شده بود، جهت جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی و فریدمن در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: مهمترین ارزش از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ارزش اجتماعی با
۲۳٫۸۶% مقبولیت و کمترین اهمیت مربوط به ارزش اقتصادی با ۸٫۷۶% مقبولیت تعیین شد. همچنین در طبقه بندی جامعه آماری به چهار گروه، ارزش اجتماعی به عنوان ارزش برتر (۲۲٫۲۷% کارکنان) در گروه کارکنان مراکز ستادی تعیین شد و کمترین اهمیت (۱۰٫۰۸% کارکنان) به ارزش زیبایی شناختی تعلق گرفت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، ارزش اجتماعی مهمترین ارزش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شناخته شد؛ لذا مدیران دانشگاه بایستی ضمن توجه به این مهم، در تصمیم گیری های خود، موضوع اقبال عمومی کارکنان به این ارزش را مدنظر داشته باشند.