مقاله شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات مدل سازی اقتصادی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: شناسایی ارتباطات عناصر بازار در صنایع کارخانه ای ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بازار
مقاله رفتار بازار
مقاله عملکرد بازار
مقاله صنایع کارخانه ای ایران
مقاله سیستم معادلات همزمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: ذبیحی دان محمدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ادبیات اقتصاد صنعتی، عناصر سه گانه بازار مشتمل بر ساختار، رفتار و عملکرد است. تعیین نحوه ارتباط این سه عنصر، از جمله موارد بسیار مهم جهت پیش بینی و سیاست گذاری به شمار می رود. هدف این مقاله، شناسایی ارتباطات ساختار، رفتار و عملکرد در صنایع کارخانه ای ایران است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا اطلاعات و آمار مربوط به ساختار، رفتار و عملکرد صنایع به تفکیک استان های کشور مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر برای سال ۱۳۸۸ جمع آوری و شاخص های مورد نیاز محاسبه شده است. با توجه به ارتباط این عناصر با یکدیگر، مدلی با سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان طراحی شده و مدل با روش  3 SLSبرآورد شده است.
نتایج بدست آمده در تحقیق نشان می دهد، تبلیغات اثر مثبت و معناداری بر تمرکز دارد. به طوری که با افزایش تبلیغات، تمرکز در صنعت افزایش پیدا می کند. سودآوری اثر مثبت و معناداری بر تبلیغات دارد. همچنین تمرکز دارای اثر مثبت و معنادار بر سودآوری است به طوری که با افزایش تمرکز، سودآوری در صنعت نیز افزایش پیدا می کند. تاثیر تحقیق و توسعه بر سودآوری، منفی و اثر تبلیغات بر سودآوری مثبت و معنادار است.