سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر آبکار – استادیار گروه سنجشاز دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشهبرداری، د
نوشین محب علی – کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
عباس گلی جیرنده – کارشناسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه منابع طبیعی گرگان
ابوالفضل آبکار – کارشناس ارشد علومو خاک پیدایش و رده بندی

چکیده:

این مطالعه با هدف شناسایی مناطق مستعد برداشت گرد و غبار و عوامل موثر بر بروز و تشدید این پدیده انجام شد. وقوع توفانهای گرد و غبار سبب ایجاد وقفه در فعالیتهای اقتصادی-اجتماعی شده و صدمات مالی و جانی بسیاری را منجر میگردد. در این راستا از نقشه خاک فائو در سال ۲۰۰۷ و مقایسه نقشه تغییرات پوششاراضی در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ در حوزه آبخیز دجله و فرات استفاده شده است. مبنای مطالعات نقشه حساسیت خاک منطقه به فرسایش بادی بوده است. از دادههای موجود، نقشه های پوششاراضی منطقه در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ و نقشه تغییرات پوششاراضی تهیه گردید. با استفاده از اطلاعات و زیر مدلها، این نتیجه حاصل شد که تاثیر فعالیتهای انسانی مانند ساخت سازههای آبی، بر تغییرات پوشش، بیشتر از عوامل طبیعی بوده ، است. در نهایت با طبقهبندی شدت تغییرات اراضی از هر پوششبه پوشش دیگر، بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ به کمک فناوری سنجش از دور وGIS نقشه مناطق مستعد برداشت گرد و غبار به ترتیب اولویت تهیه گردید.