سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

وحیده طرح ریز – پژوهشکده برنج و مرکبات ساری (RCRI)، دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی سار
قربانعلی نعمت زاده – پژوهشکده برنج و مرکبات ساری (RCRI)، دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی سار
فاطمه محمدزاده – دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
محمدسعید حجازی – دپارتمان بیوتکنولوژی داروئی، دانشکده داروسازی، دانشگاه تبریز

چکیده:

ترکیبات آروماتیکی حلقوی ((PAHs از نظر آسیب های مختلف و مهم به انسان و محیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار می باشند. این ترکیبات، جزء آلاینده های نفتی بوده که درساختمان آنها حلقه ها ی بنزنی به کار رفته است. در تحقیق حاضر تلاش شده تا باکتری هایی که قابلیت تجزیه کنند گی ترکیبات آروماتیک حلقوی را دارند جداسازی و مورد بررسی قرار گیرند. جهت نیل به این منظور از نواحی که دارای بیشترین آلودگی بودند، نمونه برداری گردید. نمونه های بدست آمده، در محیط های اختصاصی که آنتراسن، فنانترن یا نفتالین تنها منبع کربن آنها بود کشت داده شده و مطالعات اولیه فنوتیپی، بیوشیمیائی و ژنتیکی بر اساس ژن ۱۶S rRNA انجام گردید. نتایج آزمایشات نشان داد که باکتری های جدا شده قابلیت تجزیه کنندگی ترکیبات آروماتیک حلقوی ((PAHs را دارا می باشند و کاملا محرز گردید که قسمتی از فرآیند پالایش دریاچه بر عهده اینگونه باکتری هاست. باکتری های شاخص در این تحقیق متعلق به جنس . bacillus spو به گونه b. pumilus به صورت دو جدایه تحت نام های S2d1M) و (S6d1M و گونه b. subtilis به صورت یک جدایه (S3d1M) بودند. همچنین ایزوله های جدا شده از گونه b. pumilus در غلظت ۶% NaCL حداکثر تجزیه کنندگی PAHsرا دارا می باشند در حالیکه اپتیمم تجزیه در گونه b. subtilis در غلظت ۲% NaCL مشاهده گردید. این تحقیق در سال ۱۳۸۹-۱۳۸۸ و در دپارتمان بیوتکنولوزی داروئی دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز و پژوهشکده برنج و مرکبات ساری (RCRI) دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی ساری انجام گردید.