سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی عابدینی – عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اردبیلی
اقدس کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی

چکیده:

صنعت توریسم در حال حاضر یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است این صنعت با ایجاد زیر ساختای مختلف و تسهیلات برای گردشگران سبب رشد اقتصادی کشور و افریش کیفیت زندگی سکنه بومی ،حفط محیط زیست، میراث فرهنگی، ارز آوری و اشتغالزایی می شود.بنابراین صنعت توریسم حفاظت از میراث فرهنگی وطبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانهاودست یابی به توسعه پایدار و ارگانیک که روند تکامل تمدن بشری را درپی خواهد داشت منجر می شود. ایران به تصدیق سازمان یونسکو، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست. طبیعت چهار فصل ایران، وجود دریا، کویر، چشمه های آب گرم، حیات وحش متنوع و انحصاری، جاذبه های گردشگری مذهبی و تمدن هفت هزار ساله این قابلیت را به ایران بخشیده است که در ردیف های نخست گردشگری جهان حرف نخست را بزند. اما متاسفانه با توجه به چنین ظرفیتهای بالایی هنوزنتوانسته است از کمترین امکانات موجود هم بهره کافی را در جهت رشد اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار کشور ببرد. بی شک پایانپذیر بودن ذخایر و منابع اقتصادیمانند نفت و گاز، کشورهای مختلف را بر آن داشت تا برای کسب درآمد بیشتر، به صنایع اشتغالزا و پرمنفعت روی آورند. در این میان، صنعت گردشگری، سومین فعالیت اقتصادی پیشرو و در حال توسعه میباشد که پس از صنعت نفت و خودروسازی، باعث افزایش درآمد بسیاری از کشورهای دنیا، حتی مناطقی که منابع اقتصادی چندانی ندارند، گشته.لذا شهر کرمانشاه با توجه به موقعیت وتنوع محیط زمین شناسی ووجود کوهها ودشتهای پهناور و اشکال مورفولوژیک وآثار باستانی فراوان زمینه گسترش این صنعت را دارا می باشد هدف از این پژوهش شناسائی وممیزی نمودن نواحی توریستی شهرستان کرمانشاه وارزیابی و تجزیه وتحلیل اثرات آنها در توسعه اقتصادی منطقه می باشد.لذا جهت نیل به هدف تحقیق در محیط نرم افزارARCGIS لایه های موثر در توسعه توریست الویت بندی شده سپس با تلفیق لایه های متفاوت موثر در توسعه توریست نواحی جاذب توریست شهرستان شناسائی شده و راهکار های موثر در توسعه بهینه صنعت توریست ارائه شده است.ونتیجه پژوهش به صورت نواحی دارای پتانسیل توریست به صورت نقشه توریستی نمایش داده شده است