سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری – عضو هیات علمی گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه محقق اربیلی
فاطمه سهامی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئو مورفولوژی ،دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه صنعت توریسم بخش عمده ای از اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد، این صنعت می تواند نقش موثری در تحول اقتصادی هر کشور داشته با شد . در این زمینه استفاده بهینه از تمام منابع و ظرفیت های طبیعی موجود، از گام های اساسی توسعه در هر کشور است. توجه به بخشهای دیگر تولید درآمد و ارز آوری به منظور پای ان دادن به تراژدی اقتصاد تکمحصولی اولین قدم در جهت رشد و توسعه پایدار محسوب میشود. توریسم رویکردی است برای بهره گیری از پتانسیل وتوانهای مکان با تاکید بر پایداری و بهبود ویژگیهایی جغرافیایی مکان (محیط ، تاریخ، زیبایی شناختی، فرهنگو تمدن) که باعث توسعه و رشد وضع زندگ ی مردم محل ی م ی شود . توسعه گردشگری در هر منطقه نیازمند شناسایی دقیق محدوده ،ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز گردشگران و نیز معرفی در جهت جذب گردش گران می باشد .در کشور ایران علی رغم وجود آثار تاریخی زیاد و برخورداری از ویژگی های طبیعی ،انسانی، متنوع از نظر توسعه ی صنعت جهانگردی در مراحل اولیه است و امکانات بالقوه ایران تاکنون به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است تا بر اساس آن برنامه ریزی گردد. در این بین شهرستان نیریز با دارا بودن ویژگی های غنی زمین شناسی ،موقعیت خاص جغرافیایی، تا ریخی ،فرهنگی ،از مناطق مستعدبرای برنامه ریزی بر اساس و پایه توریسم است ولی با وجود توانمندی های بالقوه فراوان در جذب گردشگر ،در توسعه این صنعت توفیق چندانی حتی در جذب گردشگر استانی نداشته است . این مقاله در صدد ان است که با بررسی کامل توانمند ی های شهرستان نیریز از نظر شرایط برای جذب توریسم ،جایگاه شهرستان را در این راستا بررسی کند. لذا جهت نیل به هدف تحقیق در محیط نرم افزارARCGIS لایه موثر در توسعه توریسم اولویت بندی شد ه سپس با تلفیق لایه های موثر نقشه توریسمی منطقه تهیه شده است