سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحیم قره شیخ بیات – محقق و عضو هیئت علمی بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه ن
لوکا دندینی – محقق تمام گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بولونیا، ایتالیا
سیلویرو سانساوینی – استاد تمام گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بولونیا، ایتالیا

چکیده:

روشهای متعددی برای شناسائی آللهای خودناسازگاری در درختان میوه وجود دارند. یکی از این روشها انجام آزمایشهای واکنشهای زنجیره ای پلیمراز است که طی آن می توان با استفاده از DNA هر کدام از ارقام و کاربرد آغازگرهای عمومی و اختصاصی اقدام به انتخاب قطعاتی از جایگاه ژنی مرتبط با خود(نا)سازگاری (S-locus) کرده و با الکتروفورز محصولات به دست آمده و مراجعه به الگوهای منتشر شده، آللهای S را شناسائی کرد و به این ترتیب ژنوتیپ ارقام درختان مورد نظر مشخص خواهد گردید. با توجه به اینکه دو ژن کاملا پیوسته در جایگاه ژنی یاد شده یکی به نام S-Rnase (مسئول شناسائی مادگی) و دیگری SFB (مسئول شناسائی دانه گرده) در کنترل این صفت نقش دارند، امکان استفاده از هر کدام از این دو در S-genotyping درختان میوه وجود دارد. با اینحال به نظر می رسد آللهای ژن SFB دارای پلی مورفیسم کافی در اندازه محصولات پی.سی.آرنیستند و به این ترتیب امکان تفکیک آنها به کمک الکتروفورز رایج دشو ار است . تکنیک Single Strand Conformation Polymorphism(SSCP) با توجه با اینکه باعث تفکیک باندها بر اساس تفاوت سرعت حرکت آنها در ژل متناسب با توالی نوکلئوتیدی آنها می گرد این مزیت را دارد که چند شکلی موجود را برای انتخاب قطعات مناسب برای انجام کلونینگ ومتعاقب آن آزمایشهای توالی یابی فراهم می کند . در تحقیق حاضر که به منظور S-genotyping تعداد ۲۲ رقم زردآلو انجام شد، کارآئی تکنیک یاد شده برای اولین بار در این موضوع تجربه شده است.