سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید شاه حسینی – عضو هیأت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
افشین رجب پورکاشف – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرک
سامان خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرک
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بر اساس استانداردPMBOKمدیریت ارتباطات پروژه یکی از حوزههای مهم ۹ گانه دانش مدیریت پروژه میباشد. در این حوزه فرآیندهای شناسائی، برنامهریزی ارتباطات و مدیریت انتظارات ذینفعان پروژه جایگاه مهمی دارند. از آنجاکه معمولاًذینفعان پروژه، طیف وسیعی را شامل میشوند، بررسی فرآیندهای مدیریت پروژه مرتبط با آنها دارای اهمیت بسزائی است. این مقاله با هدف شناسایی، برنامهریزی و بررسی ارتباطات و انتظارات ذینفعان و بهرهبرداران پروژه پایگاههای چندمنظورهپشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران تهیه گردیده که احداث این فضاها نخستین بار پس از زلزله بم طی مصوبه جلسه ستادمدیریت بحران در دستورکار شهرداری تهران قرار گرفت. این پایگاهها با درنظر گرفتن دو کارکرد مدیریت بحران در شرایط اضطراری و کاربرد آموزشی و ورزشی در شرایط عادی، در سطح مناطق ۲۲ گانه شهر تهران احداث شده و در حال توسعه میباشند. در این مقاله سعی گردیده، تا ضمن معرفی پایگاههای پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران، مدیریت ارتباطات و انتظارات ذینفعان در روند طراحی، اجرا و بهره برداری از این پایگاهها ارائه شود