مقاله شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار تعهد سازمانی بر تسهیم دانش با رویکرد MCDM (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شناسائی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذار تعهد سازمانی بر تسهیم دانش با رویکرد MCDM (مطالعه موردی: سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ا)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد سازمانی
مقاله تسهیم دانش
مقاله کارکنان
مقاله تکنیک دلفی
مقاله MADM ،FAHP ،FTOPSIS
مقاله بیمه مرکزی ج.ا.ا.

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی منزائی سیدولی
جناب آقای / سرکار خانم: مدیری محمود
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری فهلیانی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال این می باشد که بررسی کند آیا عواملی که بر تعهد سازمانی کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا تاثیرگذار می باشد بر تسهیم دانش در میان این کارکنان نیز تاثیرگذار است یا خیر و مهمتر از همه این عوامل موثر را شناسائی و رتبه بندی کند. روش پژوهش، باتوجه به ماهیت تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان بیمه مرکزی ج.ا.ا هستند. نخست، با به کارگیری نظرخبرگان و کارشناسان و با استفاده از تکنیک دلفی، ۱۶مولفه موثر بر تعهد سازمانی کارکنان شناسائی گردید و در ۴ گروه عوامل سازمانی/مدیریتی، مرتبط با شغل، محیطی وفیزیکی، فردی دسته بندی گردید و ۴ عامل اعتماد، یادگیری، سیستم پاداش وفن آوری اطلاعات نیز به عنوان مولفه های تسهیم دانش مشخص گردید.این عوامل در نهایت با استفاده از تکنیک های FTOPSS DEMATEL-FAHP رتبه بندی شدند.
این بررسی نشان دادکه در بین عوامل تعهد سازمانی موثر بر تسهیم دانش، عوامل معیار سازمانی (عدالت سازمانی، سبک رهبری، رفتار تقدیر از کارکنان و مدیریت مشارکتی) و عوامل شغلی (امنیت شغلی، نداشتن تعارض و ابهام، علاقه به شغل و رضایت شغلی) به طور قطع در سیستم تاثیر گذارند. همچنین عوامل فردی (مسوولیت پذیری و داشتن تخصص تاثیر گذار و نیاز به موفقیت، وفاداری و پایبندی به اصول اعتقادی تاثیر پذیر) و عوامل فیزیکی (رابطه صمیمانه کارمند و مدیر و احساس ایمنی و آسایش تاثیر گذار و محترم بودن در کار تاثیر پذیر) و عامل سیستم پاداش (از معیارهای تسهیم دانش) بینا بین قرار دارند که از نظر روابط علی و معلولی دارای اهمیت کمتری هستند.