سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رستم صابری فر – استادیار گروه جغرافیا(دانشگاه پیام نور)

چکیده:

معمولا مردم درهنگام وقوع حوادث عکس العمل مناسب ارایه نمی دهند به همین دلیل شناسایی عواملی که دراین بین نقش اساسی دارد ضروری به نظر میرسد به این منظور مطالعه حاضر با استفاده ازنمونه ای از سرپرستان خانوار درشهر مشهد به صورت دو گروه مورد ۱۰۶ و شاهد ۱۰۶ به انجام رسیده است برای انتخاب نمونه از روش خوشه ای چندمرحله ای بهره گیری شده است آنالیز داده ها درمدل تک متغیرها با استفاده از آزمونهای خی دو دقیق فیشر و Tدرمدل چندگانه با روش رگرسیون لجستیک انجام شدها ست نتایج نشان میدهد کهدرتحلیل تک متغیره شغل تحصیلات سن سرپرست و تحصیلات همسر تعدادفرزندان سطح زیربنای مسکن و مدت اقامت درشهر دردو گروه اختلاف معنی داری نشان میدهد تفاوت معنی داری درسن و شغل همسر رضایت از وضعیت خدمات شهر و سط ح درآمد دیده نمی شود درتحلیل چندگانه متغیرهای سن شغل مدت سکونت درشهر تعدادفرزند و زیربنای مسکن درمدل باقی ماندند که ارتباط واقعی معنی دار آماری با نوع برخورد درحضور اثر سایر متغیرها داشتند.