سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

روح اله رضائی – استادیار ، ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

هدف کلی تحقیق حاضر شناخت و تحلیل قابلیت های کار افرینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی بود.به لحاظ روش پژوهش ، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی – تبینی محسوب می شود.جامعه آماری تحقیق شامل ۳۳۷ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان بودند که با توجه به جدول مورگان و کرجسی ، تعداد ۱۸۰ نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید.اعتبار پرسشنامه از طریق پانل متخصصان و صاحبنظران در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تایید قرار گرفت.برای تعیین پایانی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محسابه شده برای مقیاس قابلیت های کار افرینی دانشجویان ۰/۸۹ بود.داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSWin18 پردازش و تحلیل گردیدند.نتایج آمار توصیفی حاکی از آن بود که قابلیت کار افرینی ۸/۸ دردصد پاسخگویان مورد مطالعه در سطح کم ه ۵۶/۵ درصد در سطح متوسط و ۳۴/۷ دردصد نیز در سطح زیاد بود.همچنین نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که قابلیت های کار آفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان در شش عامل کنترل درونی ، توفیق طلبی – چالش طلبی ، ریسک پذیری ، سلامت فکری ، عمل گرایی و رویا پردازی قرار می گیرند و در مجموع در حدود ۷۲/۵۳ درصد واریانس را تبیین می نمایند.