سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی پناهی اسفرجانی – کارشناس بیمه اتومبیل شرکت بیمه پارسیان
مهدی فیروزی – کارشناس مدیریت ریسک شرکت بیمه پارسیان کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه

چکیده:

این مقاله قصد دارد با رویکردی کاربردی به مفهوم توانمندی کارکنان توجه کرده و به بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی کارکنان بپردازد. توانمندسازی کارکنان یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهرهوری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیتها و تواناییهای فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است. مدیریت برای اینکه بتواند سازمان متبوع خود را بهبود بخشد بایستی با دید کیفی به سازمان بنگرد و تلاش کند تا آنجا که ممکن است با ارائه راهبردهای اجرائی، کیفیت عملکرد کاری سازمان خود را در سطح مطلوب حفظ کند. در این مقاله سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان بیمه پارسیان بر اساس مدل اسپریتزر با ابزار پرسشنامهای بسته بررسی گردیده و نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.