سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جعفر ملکی – کارشناس ارشد GIS ، دانشگاه تربیت مدرس، کارشناس شهرداری سقز،
صلاح الدین رهبان – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور ساری،
انور اولی زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد، کارشناس شهرداری

چکیده:

شناخت عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری و ارتقاء محلات اسکان نامتعارف و چارچوب های برنامه ریزی کارآمد در این زمینه پدیده ای جهانی است و در دو دهه اخیر همه کشورهای مواجه با این پدیده از جمله ایران سعی در پیدا کردن راهکارهایمناسب برای آن داشته اند . شهر سقز با وجود قدمت چند هزار ساله رشد کالبدی آن از سال ۰۶۳۱ تا حال بسیار ناموزون می باشد و فضاهای شهری در تمامی جهات گسترش یافته وعناصرو محلات جدیدی به شهر اضافه شده است که در بیشترموارد به صورت ناموزون و خارج از ضوابط شهرسازی شکل گرفته اند . دراین تحقیق عوامل تاثیر گذار بر شکل گیری اینمحلات شناسایی شد که از آن میان می توان به مهاجرت، خلاءهای مدیریت شهری، فقر اقتصادی، ادغام چند روستا از جمله قوخ و صالح آباد به محدوده قانونی شهر اشاره نمود. بررسیها نشان میدهد که محلات شناسایی شده از نظربرخورداری از زیرساختها درجات متفاوتی دارد که این امر نشانگر عدم برنامه ریزی یکپارچه و ناهماهنگی مجموعه مدیران در تعامل با این محلات است که بدون ایجاد دیدی منسجم در برنامه ریزی و همچنین استفاده از ظرفیتهای موجود و تعامل با ساکنان این مناطق تلاشها به شکست منجر خواهد شد.