سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علیرضا منظری توکلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
محبوبه رجبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

توجه به ارزشهای فردی و جمعی در محیط کار هسمو با افزایش توجهات اجتماعی به ارزشهای انسانی و اخلاقی از چند دهه پیش بین صاحبنظران علوم روانشناسی و مدیریت گسترش بیشتری یافته است زیرا توجه به این مقوله مزایا بسیاری برای سازمان به همراه دارد. از جمله اصول و ارزشهای مهم سازمانی میتوان به عدالت و اعتماد اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی وضعیت عدالت و اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ستادی دانشگاه بوده و ۲۸۲ نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نتایج نشان داد نمره عدالت توزیعی ۲۵ % افراد مورد بررسی در سطح متوسط و بالاتر از آن، نمره عدالت تعاملی ۵۰% افراد در سطح متوسط و پایین تر و نمره عدالت رویه ای ۷۵ % افراد در سطوح متوسط و بالاتر می باشد. همچنین نمره اعتماد سازمانی (اعتماد به مدیر و اعتماد موسسه ای) ۲۵ درصد از افراد در سطوح متوسط و بالاتر از آن میباشد. طبق نتایج عدالت و اعتماد سازمانی کارکنان به طور کلی در سطح متوسطی می باشد. همچنین ادراک عدالت و اعتماد سازمانی کارکنان بر حسب متغیرهای میانجی سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و وضعیت استخدامی تفاوت معنی داری نداشته است.