سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لاله راجی – کارشناس آموزش، شرکت گلوبال پتروتک کیش
محمدرضا صمیمی – سرپرست واحد برنامه ریزی، مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه

چکیده:

برای این که یک پروژه موفق است دو عامل اساسی و بسیار مهم در آن دخیل هستند؛ داشتن مدیران پروژه شایسته و بلوغ مدیریت پروژه سازمانی. از آنجائی که در حوزه مدلهای بلوغ سازمانی در طی چند سال اخیر پیشرفتهای شگرفی در این باره صورت گرفته، لازم بود تا عامل اول نیز رشد یابد. سازما نهای پروژه محور کشورهای توسعه یافته طی ۱۰ سال اخیر در راستای تعیین، ارزیابی و ارتقاء شایستگیهای مدیران پروژه، تلا شهای گستردهای را آغاز نموده و به نتایج خوب و مثبتی دست یافتهاند. لذا این سازمان دریافتهاند که برای موفقیت پروژهها نیازمند برخورداری از مدیران شایسته هستند. برای تعیین شایستگیها و انجام ارزیابیها از یک مدل ارزیابی شایستگی مبنا خاص پروژههای عظیم و پیچیده استفاده شد. بر اساس بررسیهای انجام شده، محقق گردید که دستهبندی نقشهای متداول در پروژه با استفاده از وضعیت صنایع و محیطهای مشابه در کشورهای دیگر امکا نپذیر است. با این وجود با توجه به اطلاعات گردآوری شده نهایتاً پنج دستهبندی نقش مدیر عالی پروژه، مجری ارشد پروژه، مدیر پروژه، رییس بخشهای پروژه و مهندس پروژه جهت انجام مصاحبات و ارزیابی در نظر گرفته شد.