سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد دولت دوست – دانشجوی دکترای فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران
علیرضا یوسفی – دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

بهداشت روانی جامعه یکی از محورهای ارزیابی سلامتی جوامع مختلف است. بر اساس یافته های موجوداختلالات روانی به عنوان یکی از مهم ترین و معنی دارترین اجزای بار کلی بیماری ها می باشد. با توجه بهفراگیر بودن چنین معضلی، سلامت روانی افراد جامعه، به خصوص قشر نوجوان و تحصیلکرده دانش آموز ازاهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. حال این پژوهش با هدف بررسی وضعیت سلامت عمومی دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر یاسوج در سال ۹۴-۹۳ انجام گردید. مواد و روش ها: در اینمطالعه توصیفی جامعه آماری عبارتست از کلیه دانش آموزان دختر وپسر مقطع متوسطه شهر یاسوج می باشدنمونه مورد مطالعه این پژوهش، برخی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر یاسوج می باشد، کهدر سال تحصیلی (۱۳۹۴-۱۳۹۳) به تحصیل اشتغال دارند. حجم نمونه در این پژوهش ۲۰۰ نفر میباشد که ۱۰۰ نفر از دانش آموزان شامل پسران و ۱۰۰ نفر از دانش آموزان شامل دختران می باشد. نتیجهگیری: سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هرجامعه ایفا می کند. حال با توجه به پایینبودن سلامت عمومی و بالا بودن اختلال کارکرد اجتماعی در دانش آموزان، باید توجه مسوولین و محققیندر این زمینه افزایش یافته و با شناخت عوامل موثر بر سلامت روانی نوجوانان و تدوین برنامه های مداخلهای به بهبود وضعیت سلامت روانی آنان پرداخته شود .