سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – استادیار گروه جغرافیای انسانی
حسن جمس – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا برنامه ریزی توریسم

چکیده:

امروزه گردشگری صنعتی است درآمدزا و با صرفه اقتصادی مناسب که با ایجاد تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان ملل مختلف به خاطر فقدان آلودگی زیست محیطی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. جاذبه های طبیعی هر کشوری در جذب گردشگر نقش بسزاییدارد.با این وجود طبیعت گردان(اکوتوریست ها) امروزه جزو گردشگرانی محسوب می شوند که بدون رساندن آسیب های جدی به طبیعتاز مناظر طبیعی دیدن می کنند.هدف از این پژوهش شناخت قابلیت های اکوتوریسمی بهشت گمشده و ایجاد زیرساخت های متناسب با شرایط محیطی منطقه در جهت جذب اکوتوریسم وبهره مندی از درآمدهای حاصل از آن و توسعه پایدار گردشگری است. روش تحقیقتوصیفی- تحلیلی است و با استفاده از تکنیکswot) ضمن شناخت پتانسیل ها و قابلیت های اکوتوریسمی و بررسی نقاط قوت ضعف(عوامل درونی)، فرصت ها، تهدیدها(عوامل بیرونی)به ارائه راهکارهایی می پردازد. در ادامه تحقیق نتایج نشان می دهد که به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب، اکوتوریسم در حوزه زیست محیطی تاثیر منفی، در حوزه اقتصاد غیرقابل قبول و در حوزه های فرهنگی-اجتماعی تاثیر مثبت داشته است. بدین جهت، برای جلوگیری و یا کاهش اثرات منفی در حوزه های مختلف برنامه ریزان بایستی از یکطرف نیازهای اکوتوریست ها و از طرف دیگر به اثرات مثبت و منفی برنامه های خود توجه داشته باشند