مقاله شناخت نقش بیماران در تقاضای القایی از دیدگاه صاحب نظران؛ یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۳۳۶ تا ۳۴۵ منتشر شده است.
نام: شناخت نقش بیماران در تقاضای القایی از دیدگاه صاحب نظران؛ یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تقاضای القایی
مقاله خدمات سلامت
مقاله بیماران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: کیوان آرا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جعفریان جزی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تقاضای القایی، تقاضایی است که با بهره گیری از مزیت اطلاعاتی بیشتر نسبت به بیماران انجام می گیرد و مراقبت بیش از حد با ارزش مشکوک ارایه می شود. پس زمینه برای فرضیه تقاضای القایی، فرض اطلاعات نامتقارن بین پزشک و بیمار است. بیمار تخصص کافی برای ارزیابی میزان و کیفیت خدمات عرضه شده را ندارد. آن ها به ندرت می دانند که چه خدمات پزشکی و به چه میزانی نیاز دارند. در واقع بیماران به واسطه عللی می توانند بر القای تقاضا تاثیر بگذارند. آن ها خواسته ها، آرزوها و تمایلات نامحدودی نسبت به خدمات دارند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش بیمار در پدیده تقاضای القایی با استفاده از تجربیات صاحب نظران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.
روش: روش تحقیق به شیوه کیفی بود. از مصاحبه نیمه ساختار یافته برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. مشارکت کنندگان در این پژوهش مشتمل بر افرادی بودند که در این زمینه مطلع و دارای تجربه بودند و به عنوان صاحب نظر شناخته شده بودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تعداد ۱۷ نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. معیارهایی مانند «موثق بودن اطلاعات»، «قابل اعتماد بودن» و «قابل تثبیت بودن» داده ها در نظر گرفته شد. به مصاحبه شوندگان اطمینان داده شد که نامی از آنها برده نمی شود و تمامی اطلاعات آن ها محرمانه باقی خواهد ماند. از روش تجزیه و تحلیل موضوعی برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: بر اساس تحلیل موضوعی انجام شده ۵ موضوع اصلی و ۷ زیر موضوع استخراج شد که تجارب صاحب نظران در رابطه با نقش بیماران در تقاضای القایی بود. در این مطالعه ۵ موضوع اصلی «تقاضای غیر صحیح بیمار از پزشک، اعتماد بیش از حد بیمار به پزشک، تمایل بیمار به استفاده بیشتر از خدمات رایگان و بدون فرانشیز، عدم آگاهی بیمار و دسترسی آزادانه بیماران به پزشکان» بدست آمد. هر کدام از این موضوعات نیز دارای زیر موضوعاتی بودند.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش در مورد نقش بیماران در تقاضای القایی به سیاستگذاران بخش سلامت کمک می کند تا بیماران و علل مرتبط به آن ها را نیز در برنامه ریزی های کلان خود درمورد تقاضای القایی مدنظر قرار دهند.