سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا محمدزاده – عضوهیأت علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خر

چکیده:

بمنظور شناخت ناهنجاری های تغذیه ای درختان پسته که موجب کاهش رشد و خشکیدگی سرشاخههای درختان پسته شده است و بمنظور آگاهی از روند تجمع املاح و وضعیت تغذیهای گیاه، پس از بازدید از باغهای محل بروز این عوارض و انتخاب درختان مورد نظر، از برگهای بالغ سالم و آسیب دیده نمونهبرداری انجام و در آنها عناصر غذایی نیتروژن ، فسفر ، پتاسیم ، سدیم ، کلسیم ، منیزیم ، کلر، آهن، منگنز، روی، مس و براندازه گیری شد.. علاوه بر آن در مجاورت درختان پسته آسیب دیده در هر باغ پروفیل به عمق حداقل ۱۵۰ سانتیمتر حفر و مطالعه میدانی لایه های مختلف صورت گرفت. از خاک لایه های مختلف هر پروفیل و آب مورد استفاده نمونهگیری بعمل آمده و تجزیه های فیزیکی و شیمیایی بر روی آنها صورت گرفت. بمنظور تجزیه و تحلیل نقش عوامل اقلیمی و تاثیر آنها در بروز یا تشدید عارضه داده های هواشناسی مورد نیاز از ایستگاه هواشناسی منطقه اخذ گردید. با تلفیق نتایج به نظر می رسد عوامل دخیل در کاهش رشد و خشکیدگی سرشاخههای درختان شور و سدیمی بودن و فقر عناصر غذایی در خاک، نسبت جذب سدیم بالا در آب و مدیریت ضعیف تغذیه می باشد.