سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

انسیه نیکوبذل راد – دانشجوی کارشناسی ارشد -دانشگاه منابع طبیعی گرگان
افشین دانه کار – دانشیار -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدرضا الهیار – مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر -سازمان بنادر و دریانوردی

چکیده:

منطقه ساحلی محل تلاقی دو اکوسیستم خشکی و دریا با اختصاصات مجزا از یکدیگر بوده و یک ناحیه انتقالی با موقعیت جغرافیایی مشخص راپدید می آورد [ ۱]. مناطق ساحلی نواحی پویایی از عملکرد متقابل زمین، آب و اتمسفر هستند که در عین حال تحت تأثیر تغییرات دائم طبیعی ودستکاری انسان قرار دارند [ ۲]. محیط زیست ساحلی- دریایی به دلیل اثرات متقابل و تنگاتنگ آن با اتمسفر، خشکی ها و آب های داخلی درکارکرد زیستکره دارای نقش محوری می باشد و بستری از شمار زیادی از عمده ترین منابع زنده و غیرزنده است که در حیات اجتماعی و .[ اقتصادی کشورها اثرات آشکار و غیرقابل تردیدی دارند [ ۳منطقه ساحلی به علت تغییرات پی در پی، ساخت سازهها و بنادر را با مشکلات فراوانی روبرو میکند. تداوم خدمات سواحل درگروی پایداری فرایندهای ساحلی است. شناخت و بررسی فرایندهای ساحلی که منجر به بروز شکل ها و ناهمواری های مختلف ساحل می شود، به علت تأثیر بر عملکرد ساحلی، ضروری است. مطالعه لندفرمهای ساحلی امکان درک فرایندهای تأثیرگذار در پیدایش این ناهمواریها را فراهم میکند. بااین شناخت از فرایندهای ساحلی می توان عملکردهای انسانی را به گونهای مدیریت کرد تا با ایجاد کمترین اختلال در فرایندها و اختارهای ساحلی پایداری این فعالیتها و خدمات را تضمین کند. به عبارت دیگر از طریق مطالعه ساختار سواحل که همان لندفرمها میباشند میتوان پی به فرایندهای جاری تأثیرگذار در منطقه ساحلی برد. اتخاذ مناسبترین تصمیم در مهندسی سواحل جز با شناخت ساختار و فرایندهای طبیعی سواحل امکان پذیر نمیباشد. ردپای فرایندهای غالب در هر بخش از سواحل را بر روی ساختارهای ساحلی یا همان لندفرمها میتوان یافت. .[ همچنین لندفرمهای ساحلی ارتباط دو سویهای با جنس کرانه ساحلی دارد [ ۴ در ضمن توجه به اینکه ساحل به عنوان فصل مشترک دریا و خشکی پذیرنده نهایی آلایندههای هر دو اکوسیستم است، حساسیت این مناطق رادوچندان میکند. آلودگی به عنوان یک خروجی از عملکرد انسانی در سواحل روی جنبههای فیزیکی و زیستی ساختارهای ساحلی تأثیرگذار است. این خروجی باید به گونهای کنترل شود که سبب اخلال در نظم ساحل و اکوسیستم آن نشود. راه مناسب برای کنترل آن شناخت ساختار و عملکرد در هر بخش از ساحل و همچنین فرایندی است که سبب تبدیل ساختارهای ساحلی به عملکرد انسانی شده است. انطباق فعالیتهای انسانی با عملکردهای شناسایی شده در ساحل سبب کاهش آلودگی و افزایش بازدهی این خدمات و فعالیتها در سواحل میشود