سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

میلاد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری
نوید جهدی –
محمدمهدی رئوف – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

بدیهی است نیاز به امنیت یکی از نیازهای اساسی انسانی است بروز انواع ناهنجاریهای اجتماعی همچنین وقوع جرائم و خشونت درشهرها ازعلل عدم حضور مردم بروز ناامنی و رشد آنومی درفضاهای شهری است بافت های فرسوده درشهرها به علت ضعفهای جدی درابعاد کالبدی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بسترهای لازم را برای بروز بزه و جرم فراهم می آورند با توجه به نقش کلیدی امنیت درتامین آسایش شهروندان راه کارهای پیشگیری و کاهش بروز جرم یکی ازدغدغه های اصلی برنامه ریزان و مسئولان تبدیل شده است یکی از راهبردهای فیزیکی افزیاش امنیت پیشگیری از جرم ازطریق طراحی محیطی CPTED است که امروزه از کارآمدترین راهکارهای تامین امنیت کالبدی درفضاهای شهری است براساس این رویکرد بهبود شرایط کالبدی ضمن کاهش فرصت های مجرمانه منجر به بهبود امنیت درشهرها می شود. این نوشته براسن است تا با ذکر مقدمه ای درحوزه منیت شهری ضمن بررسی نقش کالبدی محیط درپیشگیری از جرائم شهری دررویکردCPTED به ارایه راهکارهای طراحی درراستای افزایش امنیت کالبدی محیط اقدام نماید.