سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رئوفه سادات افشارزاده – کارشناس ارشد مدیریت شهری،دانشگاه فردوسی مشهد
علی یغمایی – کارشناس ارشد مدیریت شهری،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

فقر پدیده ای است کهنسال پیدایش فقر به زمانی بازمیگردد که جوامع انسانی به مازاد تولید دست یافتند ودر سایه آن سلسله مراتب اجتماعی براساس تمایزات ناشی ازدسترسی نابرابر به مازاد شکل گرفت این تحقیق به منظور شناخت عوامل فقرزایی و بررسی خط فقر درمنطقه مورد بررسی منطقه ۳ کلانشهر مشهد انجام گرفته است علیرغم تلاشهای زیادی از سوی دولت مانند افزایش درآمدها همچنان فقر وجود دارد و بردامنه و انواع آن افزوده شده است باتوجه به گسترش نگران کنده فقر درکشور باوجود چندصدمیلیارد دلار هزینه کردن برای توسعه شناخت علتهای فقرزایی و بران پایه ارایه راهکارهایی برای از میان برداشتن آن کاملا ضروری است بدین منظور درفصل اول با استفاده از مدلهای ارایه شده متغیرهای مورد نظر تعیین و مدل تحلیلی طراحی گردید و براساس مدل مذکور پرسشنامه ای تدوین شد درفصل دوم روش تحقیق تعیین شد و میدان مشاهده و متغیرها و پرسشنامه مشخص شدند درفصل سوم با کمک نرم افزار sPSS بررسی آماری داده ها انجام شده و نتایج مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.