مقاله شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای سازمان های دولتی شهرستان اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت) از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای سازمان های دولتی شهرستان اهواز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام شایسته سالاری
مقاله مدیر حرفه ای
مقاله تجزیه و تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: آفا حسینعلی شیرازی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: قیصری فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر به منظور شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری در سطح مدیران حرفه ای شهرستان اهواز سه سوال تدوین گردیده است. سوال اول به دنبال کشف عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری بوده است، سوال دوم اهمیت رتبه ای هر یک از عوامل بازدارنده را جستجو می کند و در نهایت سوال سوم درصدد تعیین روابط ساختاری بین عوامل بازدارنده و نظام شایسته سالاری می باشد. بر مبنای روش تحقیق تحلیل عاملی اکتشافی در جامعه آماری (۱۰۳۷۷=N) و با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان، حجم نمونه (۳۸۴=n) تعیین شده است. همچنین برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته با دو بخش، بخش اول،شناخت درجه استقرار نظام شایسته سالاری و بخش دوم،شناخت عوامل بازدارنده استقرار نظام شایسته سالاری به ترتیب با ضریب پایایی ۰٫۹۳ و ۰٫۸۳ بر حسب آلفای کرونباخ استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و سایر ابزارها در حوزه آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که سه عامل پارتی بازی، عدم برابری فرصت و سطحی نگری عوامل بازدارنده می باشند. ضمن اینکه پارتی بازی در رتبه اول، عدم برابری فرصت در رتبه دوم و سطحی نگری در رتبه سوم اهمیت قرار دارند. همچنین بین سه عامل بازدارنده و استقرار نظام شایسته سالاری رابطه ی آماری معنی داری وجود دارد.