سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم برغمئی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
محمد باعقیده – استادیارگروه جغرافیا دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک انسانی در مناطق مختلف جغرافیایی میتواندبه برنامهریزی طراحی مسکن،الگوی معماری،برنامه ریزی بهرهوری از جاذبههای طبیعی اکوتوریسم کمک نماید.روش بیکر یکی ازروش های بررسی بیوکلیمای انسانی است.مطالعه انجام شده برروی ایستگاه منتخب (شهرسبزوار)بر اساس روش بیوکلیمایی شاخص بیکر می – باشد.نتیجه مطالعات باتوجه به شرایط محیطی نشان داد که شرایط مطلوب آسایش زیست اقلیمی از اواخر اسفند تا فروردین ادامه دارد همچنین در ماههای مهر و آبان نیز شرایط آسایش برقرار است.حدود چهار ماه ازسال شرایط هوای گرم حاکم است البته این گرما در طول روز بیشتر ودر طول شب از میزان آن کاسته میشود.