سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – دکتری اقلیم شناسی
پریسا صفری پورچافی – دانشجوی دکتری جغرافیای طبیعی

چکیده:

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک انسانی درمناطق مختلف جغرافیایی میتواند به برنامه ریزی طراحی مسکن الگوی معماری برنامه ریزی و بهره وری از جاذبه های طبیعی و اکوتوریستی کمک نماید شهر اسلام آباد غرب یکی ازپتانسیلهای اکوتوریستی دراستان کرمانشاه به شمار می آید روش کار دراین تحقیق استفاده ی کتابخانه ای و تجزیه تحلیل عناصر اقلیمی نظیر درجه حرارت رطوبت نسبی و متوسط سرعت وزش باد می باشد که از ایستگاه سینوپتیک اسلام آبادغرب طی دوره آماری ۱۰ ساله جمع آوری شده است و به صورت ۲ مدل مختلف آسایش زیست اقلیمی بیکر ودمای موثر کارشده است هدف این تحقیق شناخت توان آسایش زیست اقیلمی برای استفاده بهینه از جاذبه های توریستی و کمک به توسعه صنعت گردشگری دراین منطقه می باشد نتایج حاصل از روش بیکر نشان میدهد که با توجه به شرایط محیط یکه شرایط مطلوب آسایش زیست اقلیمی ماه های فروردین اردیبهشت و مهر شرایط آسایش برقرار است