سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالغفار قربانی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
علی مهبد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و ع
علی احمدی جزنی – کارشناس مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین و عضو باشگاه پژوهشگران ج
روح الله احمدی جزنی – دکترای زلزله از پژوهشکده بین المللی زلزله شناسی ایران و عضو هیئت علم

چکیده:

شناخت سیستم یک مهندسی سازه است و نقش کلیدی در سهزه هایی که اهمیت زیادی دارند مانند سد های بتنی بازی می کند.در این تحقیق یک شبکه مصنوعی ( AMN ) برای شناخت سد های بتنی پیشنهاد شده است.یک مدل دو بعدی (FEM) برای تحلیل خطی-ارتجاعی سد به کار رفته در حالیکه ذخیره با سپال غیر چسبنده،قابل تراکم و بدون اصطهلاک با BESمتمایز می شود. تحلیل های مختلف برای ارتفاع متفاوت تا پایه سد ها بر حسب ضریب عمق ذخیره انجام می شود. استفاده از ANN با فاهیم تقریبی موجود در سیستم و تحلیل های زمانی برای ذخیره ی سد مورد یار است. محاسبه ی عددی CGA وLMN برای آموزش ANN با کاربرد داده های موجود که با نتایج تحلیل های سیستم ذخیره- سد همراه است، اجراء شده است. بنابراین ANN برای محاسبه ی بزرگ نمایی دینامیکی سد و تناوب ها و جابجایی طبیعی از طریق آزمایش های ارتعاشی به کار می رود. نتایج حاصله با حل مسئله ی موجود در مقایسه با راه حل های FEM موجود برای نشان دادن دقت و کارایی روش ارائه شده به کار رفته اند.